Vítáme vás na stránce občanského sdružení automodelářů ve FM

Club

Stanovy občanského sdružení RCclubFM, o.s.

Kompletní stanovy klubu schválené ministerstvem vnitra.
I. Název sdružení a působnost

RCclubFM, o.s. je občanským sdružením zájemců o modelářství a činnost v této organizaci.
1. Název sdružení: RCclubFM, o.s.
2. Sídlo sdružení: Wolkerova 1595, Frýdek-Místek

II. Poslání a předmět činnosti

Cílem činnosti sdružení je rozvoj modelářství v amatérské i sportovní činnosti se zřetelem na ochranu zájmů a prosazování potřeb modelářů ve vazbě na ochranu zdraví a životního prostředí.

1. Předmět činnosti:
-    sdružování a podpora členů ve sportovní činnosti
-    provádění reklamních a ukázkových akcí
-    podpora začínajících modelářů
-    pořádání modelářských a sportovních podniků

III. Členství

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická a právnická osoba.
2. Členství ve sdružení schvaluje výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nejméně 2/3 výboru sdružení.
3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4. Členství zaniká:
-    doručením písemného oznámení čl    lena o vystoupení výboru sdružení;
-    rozhodnutím členské schůze o vyloučl    ení;
-    nezaplacením členského příspěvku;
-    úmrtím, zánikem právnické osoby
5. Člen má právo:
-   účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
-    účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
-    předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
-    podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
-    využívat dle dohodnutých pravidel služeb sdružení
6. Člen má povinnost:
-   dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou čl    inností naplňovat cíle sdružení);
-    platit členské příspěvky ve výši a lhůtách stanovených výborem sdružení
-    chránit dobré jméno, majetek sdružení a zdraví jeho členů

IV. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
-    členská schůze
-    výbor sdružení
-    předseda sdružení
-    revizní komise

V. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a schází se nejméně jednou ročně
2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4 Členská schůze:
-    schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 3/4 většiny všech čl    lenů sdružení
-    volí výbor sdružení, předsedu a čl    leny revizní komise
-    schvaluje rozpočl    et, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období
-    přijímá nové členy (je-li tím čl    lenství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení čl    lena
-    určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
-    stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

VI. Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1. Výbor sdružení je tří až pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů
2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení písemnou žádostí doručenou předsedovi sdružení. Výbor sdružení připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti
3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě

VII. Revizní komise

1. Revizní komise je jedno až  tříčlenná, jejím funkčním obdobím je jeden rok
2. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze
3. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
4. Provádí revizi hospodaření a řeší oznámení a stížnosti členů sdružení

VII. Zásady hospodaření

1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činností, které je v souladu s předmětem činnosti sdružení (pořádání modelářských a sportovních podniků, provádění reklamních a ukázkových akcí, apod.). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení

VIII. Změny ve stanovách

Případné změny či úpravy stanov může odsouhlasit pouze členská schůze, jež je usnášeníschopná. Rozhodnutí platí, jestliže je odsouhlaseno nejméně 2/3 přítomných členů.

IX. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
Žádné komentáře
 
Kontakt: RCclubFM, o.s. Wolkerova 1595 Frýdek-Místek 73802 rcclubfm@seznam.cz